Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

1. Alle rechtsverhoudingen tussen Trui Lagae, eenmanszaak, met KBO/BTW-nummer  BE 0719 442 169, RPR Gent, met maatschappelijke zetel te Nekkersputstraat 72, 9000 Gent, België, verder “Trui” en de klant worden beheerst door onderstaande algemene voorwaarden. U kunt Trui bereiken via trui@maak-plaats.be of op +32 496 42 61 76 bij verdere vragen.

2. Privacy. De klant geeft Trui toestemming om diens gegevens fysiek en/of elektronisch op te nemen in haar klantenbestand. Trui streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving (GDPR wet van 25/05/2018). Deze is in overeenstemming met de privacy policy van Trui, dewelke via www.maak-plaats.be kan worden geconsulteerd en integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

3. Intellectuele eigendom.

Trui behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (inclusief notitities) en materialen (bijvoorbeeld online webinar) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant mag de documenten uiteraard wel gebruiken om het beoogde resultaat te bereiken. Deze rechten zijn op niet-exlusieve basis toegekend en niet-overdraagbaar. De klant is dus niet gerechtigd opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven. Het maken van beeld-of geluidsopnamen zijn niet toegestaan, bijvoorbeeld tijdens een workshop of dergelijke.

Trui behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Trui zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van de naam van de klant weergeven. Trui kan evenwel vragen aan de klant om bijvoorbeeld een quote of getuigenis te mogen gebruiken met vermelding van de naam van de klant.

Bepalingen m.b.t. advies-, coaching- en opruimsessies

4. Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden ten laatste aan de klant ter aanvaarding overgemaakt bij de het versturen van de offerte en maken integraal deel uit daarvan. In geval van een groepstraject worden deze algemene voorwaarden bij de uitnodiging tot definitieve inschrijving gevoegd en maken integraal deel uit daarvan In geval van conflict tussen de offerte of de definitieve uitnodiging tot inschrijving enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van de offerte of de definitieve uitnodiging tot inschrijving voorrang.

5. Prijsbepaling. Trui start haar operuimsessies bij de klant thuis steeds met een intakegesprek aan een vast tarief zoals vermeld in de offerte/e-mail of op de website. Na het intakegesprek maakt Trui – indien overgegaan wordt tot het coachingtraject – een offerte op, met onder andere een schatting van het aantal sessies nodig om het door de klant vooropgestelde doel te verwezenlijken. Deze schatting is puur indicatief. De sessies na het intakegesprek worden vergoed aan een prijs per uur zoals vermeld in de offerte/e-mail en de website.

Bij coaching op afstand wordt uitgegaan van een gemiddelde duur per call van 30 minuten en een minimale inschrijving voor de looptijd van 1 maand. Dit traject kan door de klant ten allen tijde gepauzeerd (bijvoorbeeld naar aanleiding van een verlofperiode) of stopgezet worden, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 7 dagen.

Bij een groepstraject geldt de prijs zoals vermeld bij de defitieve uitnodiging tot inschrijving.

Trui is vanaf september 2022 vrijgesteld van BTW.

6. Offerte/uitnodiging tot definitieve inschrijving. 

Het versturen van de offerte is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Trui en is slechts geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum. Het omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

De uitnodiging tot definitieve inschrijving voor een groepstraject heeft een geldigheidsduur van vijf kalenderdagen na datum van de uitnodiging.

7. Totstandkoming overeenkomst. Elke overeenkomst komt pas tot stand na de ontvangst van de aanvaarding van het intakegesprek, en daarna na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant. Eventuele verlengingen, aanvullingen of wijzigingen (bv. plaats van uitvoering) van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door Trui. De klant is niet verplicht om bij aanvang in te tekenen op alle door Trui vooropgestelde sessies zoals uiteengezet in de offerte. De klant kan intekenen op één enkele sessie en per sessie verlengen. Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in de offerte blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of wijziging.

8. Professionaliteit en onderaannemers. Trui verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Trui is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Indien Trui zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de klant vragen.

9. Confidentialiteit. Als opruimcoach geldt voor Trui beroepsgeheim: discretie en respect voor de privacy van de klant staan centraal. Wanneer Trui voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op derden (onderaannemers) – steeds na voorafgaandelijke toestemming door de klant – worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Trui is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

10. Medewerking klant. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht Trui van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. Trui kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

11. Annulatieregeling.

Annulatie tot zeven kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie is gratis, behalve indien dit 2 maal of meer voorkomt, dan zal Trui alsnog 10% per geannuleerde afspraak factureren.

Bij annulatie in de laatste zeven kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie, moet 50% van de offerte betaald worden. Indien dit 2 maal of meer voorkomt, zal Trui voortaan de geannuleerde sessies integraal factureren.

Indien Trui al bepaalde kosten (bv. aankoop opruimmateriaal) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan Trui een hogere vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn. Trui kan in geval van bijvoorbeeld ziekte of slechte weersomstandigheden ook vragen om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum of te annuleren indien de klant dit wenst.

Bij de annulatie van inschrijving bij een groepstraject is de klant tot 14 kalenderdagen voor aanvang van het traject geen annuleringsvergoeding verschuldigd en zal Trui het reeds overgemaakte inschrijvingsgeld integraal terugstorten.

Bij annulatie van inschrijving in de laatste 14 kalenderdagen voor de start van een groepstraject, is steeds een vergoeding van 25% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Indien Trui al bepaalde kosten (bijvoorbeeld catering, huur locatie, print materialen) zou gemaakt hebben of hiertoe verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten integraal vergoed te worden.

Bij annulatie van inschrijving na aanvang van het groepstraject kan er door Trui geen terugbetaling meer uitgevoerd worden.

Trui zal de klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de 5 kalenderdagen na de geplande start van het groepstraject indien dit niet kan doorgaan door bijvoorbeeld te weinig inschrijvingen of ziekte.

12. Betalingen.

Facturen zijn betaalbaar via het rekeningnummer vermeld op de factuur (zonder korting contant). Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in € en exclusief andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen. Trui behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Trui is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

Facturen zijn betaalbaar binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Trui geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

Bij gebrek aan volledige betaling binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

13. Aanvaarding opdracht. De uitvoering zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven kalenderdagen zijn verstreken na Trui haar laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te maken.

14. Opschorting/ontbinding. Trui en de klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen: (I) schending door de klant of Trui van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte; (II) ingevolge faillissement, onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant of Trui. De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Trui dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. Overeenkomsten tussen Trui en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Trui dan wel de klant.

15. Aansprakelijkheid. Trui verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. De aansprakelijkheid van Trui is te allen tijde beperkt tot twee keer de gefactureerde bedragen inclusief BTW. In sommige gevallen is het Trui evenwel niet toegestaan de voormelde beperking in te roepen, met name in geval van: (I) een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden; (II) fout met overlijden of lichamelijk letsel tot gevolg. Trui sluit de aansprakelijkheid voor de schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient Trui evenwel nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

16. Beeldmateriaal. Tijdens een opdracht kunnen foto’s, video’s (op)genomen worden, dewelke Trui kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen (zonder vermelding van namen). Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

17. Overmacht. Alle elementen die, buiten de wil van Trui dan wel de klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Trui dan wel de klant de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs), ziekte van Trui haar gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. Trui noch de klant kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle. Overmacht geeft Trui dan wel de klant daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

18. Splitsbaarheid. De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en Trui , in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

19. Toepasselijke recht en rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Trui Lagae en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Trui en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Gent.